กระบวนการเรียนรู้

บรรยากาศการเรียนภาษาไทยในชั้นเรียน มีลักษณะเป็นการร่วมมือกันระหว่างครูและนักเรียนตั้งแต่การวางแผน ซึ่งจะมีทั้งแผนระยะยาว ( Long – Range Plans ) เพื่อวางกรอบความคิดกว้าง ๆ และแผนระยะสั้น ( Short – Range Plans ) ซึ่งเด็กและครุจะใช้ความคิด พูดคุยปรึกษากันเพื่อหารายละเอียดและขั้นตอนในการทำกิจกรรม
        บทบาทของครูจะเป็นผู้หาวิธีที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เด็กมีอยู่เดิมให้สัมพันธ์กับกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งอาจเป็นการเล่าเรื่องที่เด็กเคยพบเห็น การเปิดโอกาสให้เด็กพูดจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ในขณะฟังเรื่องจากหนังสือที่ครูเลือกมาอ่านให้ฟัง การจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับภาพความคิดและตัวหนังสือ ซึ่งครูไม่จำเป็นต้องสอนให้เด็กอ่านออกเช่น การอ่านแบบเรียน เล่ม 1 เล่ม 2 ที่เคยนิยมใช้แต่เดิม